คอร์สสัมมนา

1. หลังการ Place  Order หน้าเวปไซต์ ลูกค้าจะต้องทำการชำระเต็มจำนวนเพื่อการยืนยันที่นั่งสำหรับคอร์สสัมมนาที่จองไว้
2. เมื่อมีการโอนค่าสัมมนาลูกค้าจะต้องทำการแจ้งชำระเงินที่ แจ้งชำระเงิน ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันหลังจากการตรวจสอบ ภายใน 2 วันทำการ
3. ท่านสามารถยกเลิกและขอคืนเงินได้เต็มจำนวนก่อนวันสัมมนา 3 วัน หากท่านยกเลิกในช่วง 3 วันก่อนวันสัมมนา ท่านจะถูกหัก 50% ของค่าสัมมนา
4. การยกเลิกการสั่งซื้อที่นั่งคอร์สสัมมนาโดยตอบกลับอีเมล์จากเมล์ยืนยันการสั่งซื้อมาที่ sale@obroms.com แก้หัวข้อโดยต่อท้าย “(ยกเลิก)” ลงรายละเอียดเหตุผลการยกเลิกและเลขบัญชีเพื่อรับเงินคืน

ฝึกอบรมภายใน

1. หลังการ Place  Order หน้าเวปไซต์ ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตารางเวลาที่ปรึกษาและผู้รับการฝึกอบรม ภายใน 2 วันทำการ
2. เมื่อมีการโอนค่าสัมมนาลูกค้าจะต้องทำการแจ้งชำระเงินที่ แจ้งชำระเงิน ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันหลังจากการตรวจสอบ ภายใน 2 วันทำการ
3. ท่านสามารถยกเลิกและขอคืนเงินได้เต็มจำนวนก่อนวันสัมมนา 7 วัน หากท่านยกเลิกในช่วง 7 วันก่อนวันฝึกอบรม ท่านจะถูกหัก 50% ของค่าฝึกอบรบ
4. การยกเลิกการสั่งซื้อที่นั่งคอร์สสัมมนาโดยตอบกลับอีเมล์จากเมล์ยืนยันการสั่งซื้อมาที่ sale@obroms.com แก้หัวข้อโดยต่อท้าย “(ยกเลิก)” ลงรายละเอียดเหตุผลการยกเลิกและเลขบัญชีเพื่อรับเงินคืน